Informacja na temat przetwarzania danych.

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest TEACHERSteam.pl Brzeziński, Walencik s.c.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: TEACHERSteam.pl, ul. Ostrowskiego 30B, pokój 145, Wrocław 53-238
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.teachersteam.pl
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@teachersteam.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, dostawcy dziennika internetowego, firmy księgowe, firmy windykacyjne, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Państwa dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia.

Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują szereg praw:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Państwa prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.