Jak zwiększyliśmy efektywność szkoleń językowych? Analiza.

Badanie efektywności szkoleń językowych.

Od kiedy, jako pierwsza i jedyna firma szkoleniowa w Polsce, w roku 2018 wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia z języka angielskiego w formie blended learning z wykorzystaniem aplikacji eTutor, ciekawiło nas, jak ta zmiana sposobu nauczania wpłynie na efektywność uczenia się. Pisząc efektywność, mamy na myśli szybkość postępów w nauce naszych kursantów.

Od wdrożenia nowej formy zajęć przeszkoliliśmy już tylu słuchaczy oraz mamy zebraną wystarczającą ilość materiału, aby przeprowadzić analizę pokazującą, czy szkolenia z języka angielskiego w naszej firmie prowadzone metodą Blended learning, są bardziej lub mniej efektywne od kursów klasycznych.

Kursy klasyczne vs blended learning.

Na początek, krótkie wyjaśnienie, czym w TEACHERSteam różni się nauczanie klasyczne od nauczania metodą blended learning.

Kursy klasyczne

Prowadzone są w klasycznym modelu, gdzie lektor stanowi główne źródło wiedzy, którą przekazuje na zajęciach wspierając się materiałami własnymi lub podręcznikiem. Przykładowy przebieg zajęć oparty jest o zasadę 3xP, czyli: prezentacja, praktyka, produkcja.

W fazie, prezentacji, lektor przedstawia nowy materiał, wprowadza nowe zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne. Na etapie praktyki, słuchacze, wykorzystują z pomocą lektora nowo poznaną wiedzę w różnego rodzaju ćwiczeniach. Ostatni etap to produkcja, gdzie już bez pomocy lektora słuchacze tworzą (produkują) samodzielnie wypowiedzi ustne lub pisemne w oparciu o zdobytą podczas zajęć wiedzę.

Kursy blended learning

Prowadzone są w oparciu o metodę odwróconej lekcji, która polega na zamianie tradycyjnej kolejności prowadzenia zajęć. Kursant w pierwszej kolejności samodzielnie kształci receptywne sprawności językowe na platformie e-learningowej, na której sam przyswaja słownictwo, struktury gramatyczne, ćwiczy wymowę, rozumienie tekstów czytanych oraz rozumienie ze słuchu. Dopiero po takim przygotowaniu, bierze udział w zajęciach z lektorem. Lekcje poświęcone są w 100% na ćwiczenie komunikacji ustnej. Kursanci pracują nad pewnością, poprawnością i płynnością wypowiedzi oraz utrwalają przyswojoną wcześniej wiedzę.

Jak widać, te dwie metody prowadzenia zajęć znacząco różnią się od siebie, pod kątem roli lektora, kursantów i podręcznika, co  można podsumować w poniższej tabeli:

Kurs klasyczny Kurs Blended Learning

Lektor

Dzieli czas zajęć pomiędzy konwersacje i naukę pozostałych umiejętności językowych, takich jak czytanie i pisanie. Skupia się na konwersacjach, utrwalaniu poznanego materiału gramatyczno- leksykalnego, wyjaśnia wątpliwości i poprawia błędy w mówieniu.

Kursanci

Poznają słownictwo i gramatykę wprowadzane przez lektora. Oczekuje się, że wszyscy nauczą się ich w jednakowym tempie i wykorzystają na zajęciach. Samodzielnie pracują nad zadaną przez lektora lekcją na platformie e-learningowej, a w zajęciach uczestniczą już wyposażeni w wiedzę niezbędną do efektywnej komunikacji.

Podręcznik / materiały własne

Systematyzują wiedzę oraz dostarczają gotowy materiał dydaktyczny, który jest przedstawiony w sposób zorganizowany. Jednak, tematyka i treści są mocno ograniczone. Nie są potrzebne, ponieważ technologia i sztuczna inteligencja zapewniają skuteczną naukę i interakcję nie tylko przez teksty, nagrania i filmy, ale także przez natychmiastowe informacje zwrotne, korektę błędów oraz angażujące ćwiczenia czy gry językowe.

Wybór grupy badawczej.

Pierwszym etapem analizy było wybranie grupy badawczej. W tym celu wyselekcjonowaliśmy 200 kursantów i kursantek biorących udział w kursach języka angielskiego w naszej firmie. Grupę te podzieliliśmy na dwie podgrupy:

grupa badawcza

100
kursantów uczestniczących
w szkoleniach
klasycznych

grupa badawcza

100
kursantów uczestniczących
w szkoleniach blended learning

Przed selekcją dookreśliliśmy główne kryteria doboru grupy badawczej, którymi kierowaliśmy się podczas wyboru. Zdecydowaliśmy, że kursanci biorący udział w badaniu:

  • odbyli osiemdziesiąt 60 minutowych lekcji z lektorem rozłożonych w czasie, który odpowiada dwóm semestrom nauki, przy częstotliwości spotkań dwa razy w tygodniu,

  • przerobili na platformie e-learningowej minimum 80 lekcji (dotyczy tylko zajęć Blended Learning)

  • średnia frekwencja każdej z badanych grup wynosiła 90%

Określenie metodyki badania.

Na początku i na końcu kursu każdy uczestnik wziął udział w teście sprawdzającym jego aktualny poziom znajomości języka angielskiego. Test miał formę pisemną i ustną. Oczywiście w trakcie trwania szkolenia kursanci też brali udział w testach cząstkowych.

Dla celów badania, każdy z poziomów językowych określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w skrócie ESOKJ, podzieliliśmy dodatkowo na trzy podpoziomy, które stosujemy w naszej firmie.

Przykładowo:

Poziom A1, jak i każdy inny rozbiliśmy na trzy podpoziomy, czyli poziom: A1, A1.1, A1.2 oraz A 1.3.

Dokonaliśmy tego, aby w trakcie trwania semestrów móc wykazywać „mikro progres” słuchaczy w ramach jednego poziomu. Ma to wspierać motywację słuchaczy do nauki. Ponieważ, jak wiadomo, przechodzenie z poziomu na poziom to długi proces, dlatego dzielenie go na mniejsze etapy wpływa pozytywnie na motywację oraz pokazuje postępy, w krótszych okresach.

Każdemu kursantowi, biorącemu udział w badaniu zostały przyznane punkty, adekwatne do postępu jaki uzyskał po zrealizowaniu założonych 80 godzin zajęć. Zgodnie z przyjętą metodyką wzrost poziomu o jeden, czyli na przykład: przejście z poziomu A1 na A2, jest równe 3pkt. Natomiast, każdy podpoziom, to 1 punkt, czyli przejście z A1.1. na A.1.2 to dodatkowy punkt.

Analiza.

Po ustaleniu końcowego poziomu uczestników szkoleń z naszej grupy badawczej, zgodnie z ustaloną metodyką i założeniami, dokonaliśmy szczegółowej analizy.

Pokazuje ona, że po zrealizowaniu przez grupę badawczą 80 lekcji, przy systematyczności dwa razy w tygodniu, po 60 minut każda, przerobieniu minimum 80 lekcji w aplikacji do nauki (w przypadku zajęć blended learning), oraz uzyskaniu średniej frekwencji powyżej 90%, postęp uczestników szkoleń w przyjętej punktacji wyniósł:

Kursy klasyczne

Średnio

1,77 pkt

Kursy Blended Learning

Średnio

3,54 pkt

Co wskazuje, że przy zrealizowaniu takiej samej liczby zajęć i uzyskaniu zbliżonej frekwencji uczestnicy szkoleń blended learning odnotowują średnio dwukrotnie wyższy postęp w nauczaniu, niż uczestnicy zajęć klasycznych.

Z przeprowadzonej analizy wynika że, aby podnieść umiejętności językowe o jeden poziom zaawansowania, uczestnik szkolenia potrzebuje średnio osiem miesięcy nauki metodą blended learning oraz średnio 17 miesięcy metodą klasyczną.

Efektywność mierzona w punktach jako postęp w nauce.

Czas nauki potrzebny, aby przejść o poziom wyżej wyrażony w miesiącach.

Efektywność mierzona w punktach jako postęp w nauce.

Punkty

efektywność szkoleń mierzona w punktach

Czas nauki potrzebny, aby przejść o poziom wyżej wyrażony w miesiącach.

Miesiące

efektywność szkoleń mierzona czasem nauki

Wnioski.

Biorąc pod uwagę efektywność rozumianą jako podnoszenie kompetencji językowych w ujęciu przechodzenia na wyższy poziom zaawansowania językowego w czasie, wyniki naszej analizy jednoznacznie pokazują, że:

Szkolenia blended learning są znacznie bardziej efektywne niż zajęcia klasyczne.

Wynika to między innymi z faktu, że:

  • maksymalnie wykorzystany jest czas zajęć z lektorem na komunikację ustną w języku obcym,

  • zajęcia z lektorem nie polegają na zdobywaniu nowej wiedzy, bo takie zadanie ma aplikacja do nauki, tylko na utrwalaniu i rozwijaniu już nabytej,
  • praca własna kursanta w aplikacji do nauki języka jest znacznie ciekawsza i bardziej absorbująca, niż praca na materiałach tradycyjnych,
  • kursant może spędzać w aplikacji do nauki nieograniczoną ilość czasu i rozwijać za jej pomocą swoje umiejętności językowe ucząc się samodzielnie,
  • aplikacja wspiera zapamiętywanie, a kursanci są konfrontowani z ćwiczeniami, które angażują różne kanały percepcji, co sprawia, że proces nauki jest bardziej kompletny,
  • system grywalizacji pomaga utrzymać motywację do nauki na wysokim poziomie przez długi czas.

Obecnie rynek szkoleń językowych w Polsce oferuje różne formy czy metodykę prowadzenia szkoleń językowych. Nie istnieje jedna, uniwersalna, magiczna metoda kształcenia, która sprawdzi się w każdym przypadku i dla każdego słuchacza. Nie ma metody, która jak mówią niektóre slogany reklamowe, nauczy nas języka obcego „cztery razy szybciej”, bo pojawia się pytanie: cztery razy szybciej od czego?

Kluczem do sukcesu jest dobre rozpoznanie potrzeb uczestników szkolenia i indywidualny dobór najkorzystniejszej dla nich metody pracy oraz materiałów szkoleniowych.

Edyta Waszczuk obraca się

„Dzięki przeprowadzonej analizie znacząco podnieśliśmy skuteczność naszych szkoleń proponując naszym obecnym i nowym klientom zajęcia w formule blended learning. Dzięki tej zmianie, uczestnicy zajęć w szybszym tempie podnoszą swoje umiejętności językowe. Dzięki dostępie do aplikacji mogą pozostawać w stałym kontakcie z językiem obcym, a co za tym idzie wzrasta ich motywacja oraz chęć do nauki, która przeprowadzana jest w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Wszystko to odbywa się pod czujnym okiem doświadczonego lektora, który wspiera rozwój językowy i wyznacza jego kierunek.”

Edyta Waszczuk
Senior controlling specialist – TEACHERSteam

Co mówią o nas klienci, którzy skorzystali ze szkoleń blended learning?

Od stycznia 2021 po wielu konsultacjach z zespołem TEACHERSteam wprowadziliśmy dla naszej kadry możliwość, zmiany trybu nauki z klasycznej na szkolenia prowadzone metodą blended learning. Z możliwości zmiany skorzystało ponad 90% pracowników. Po tym wdrożeniu nastąpiła znacząca poprawa frekwencji oraz ocen, a przede wszystkim motywacji uczestników do udziału w zajęciach. Jest to atrakcyjna i bardzo skuteczna forma nauki, wykorzystująca nowoczesne technologie, która bardzo odpowiada naszym pracownikom i wspiera ich rozwój.

Adriana Maligłówka, Trainer Education, Diehl Controls Polska Sp. z o.o.

Od 2020 roku korzystamy z nowatorskiej metody nauczania metodą blended learning, ucząc się języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej połączonej z nauką z wysoko wykwalifikowanymi lektorami. Taka forma nauki w naszym przypadku bardzo się sprawdza, ponieważ jako firma z obszaru IT lubimy i wspieramy nowe technologie. Nauka języka poprzez zaangażowanie aplikacji jest dla naszych pracowników atrakcyjna i skuteczna.

Kamila Lachowicz, Social Skills Trainer and Advisor, UNITY GRoup

Sprawdź jak niewiele dzieli cię od utworzenia szkoleń językowych w twojej firmie.

W ciągu jednego dnia roboczego nasz doradca skontaktuje się z Tobą i po 15 minutowej konsultacji przedstawi wstępną wycenę.

Zamów darmową wycenę