Klienci biznesowi nie tylko oczekują skutecznego nauczania i nowoczesnych metod edukacyjnych, ale również doskonałej obsługi, która jest precyzyjnie dostosowana do ich unikalnych potrzeb i oczekiwań. W takim środowisku, kluczowe staje się pytanie nie tylko o to, co jest ważne w organizacji szkoleń językowych dla firm, ale przede wszystkim – kto jest ważny? Istotną odpowiedzią na to pytanie jest – opiekun klienta biznesowego, który pełni rolę nie tylko doradcy, ale także strategicznego partnera dla firm korzystających z usług szkoły językowej. Jako kluczowy łącznik między korporacyjnymi potrzebami a ofertą edukacyjną, opiekun klienta biznesowego jest oddelegowany do bezpośredniej współpracy z klientami, gwarantując, że ich specyficzne wymagania są identyfikowane i spełniane z najwyższą starannością i profesjonalizmem.

Opiekun klienta biznesowego – czyli kto?

Opiekun klienta biznesowego w szkole językowej to osoba, która musi wykazywać się nie tylko doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi, ale przede wszystkim znakomitymi cechami interpersonalnymi i organizacyjnymi. Kluczową cechą, którą powinien posiadać, jest umiejętność aktywnego słuchania. Jest to istotne, aby móc zrozumieć specyficzne potrzeby i oczekiwania klientów biznesowych, które mogą być bardzo zróżnicowane. Umiejętność ta pozwala na efektywniejsze reagowanie na definiowane potrzeby oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej oraz poziomu obsługi do indywidualnych wymagań Klientów.

Responsywność i zdolność do szybkiego reagowania na prośby lub zgłaszane problemy to kolejne niezbędne cechy. Opiekun klienta biznesowego musi być gotowy na bieżąco rozwiązywać pojawiające się kwestie, co często wymaga umiejętności pracy pod presją czasu. Dynamiczne środowisko biznesowe wymaga od takiej osoby nie tylko szybkości działania, ale również zachowania spokoju i profesjonalizmu nawet w bardzo trudnych sytuacjach.

Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów to atrybuty, które umożliwiają budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z klientami. Opiekun musi być osobą otwartą i przyjazną, co ułatwia współpracę i wzmacnia zaufanie między stronami. Wysoka kultura osobista jest tu nieodłącznym elementem, który przekłada się na profesjonalny wizerunek zarówno opiekuna, jak i całej szkoły językowej.

Zarządzanie czasem i zadaniami wymaga również bardzo dobrej organizacji pracy i systematyczności. Opiekun klienta biznesowego często zarządza wieloma projektami jednocześnie, co wymaga od niego nie tylko umiejętności priorytetyzacji zadań, ale także sprawnej koordynacji działań wewnątrz organizacji, aby spełnić oczekiwania lub prośby klientów.

Diagram z cechami opiekuna klienta biznesowego

Jakie role spełnia opiekun klienta w szkole językowej?

1. Wsparcie i doradztwo na każdym etapie szkolenia

Opiekun klienta biznesowego jest pierwszym punktem kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy problemów, które mogą pojawić się zarówno przed, jak i w trakcie trwania kursu. Jego zdolność do szybkiego reagowania na problemy i oferowania efektywnych rozwiązań może znacząco wpłynąć na zadowolenie klienta i efektywność szkolenia. Opiekun powinien regularnie monitorować postępy i satysfakcję uczestników, dostarczając raporty postępów i sugerując ewentualne modyfikacje kursu.

2. Rozumienie i tłumaczenie potrzeb biznesowych na język edukacyjny

Opiekun klienta biznesowego musi posiadać umiejętność głębokiego zrozumienia specyfiki działalności każdej firmy, którą się opiekuje oraz jej potrzeby językowe, a także administracyjne. Dzięki temu może efektywnie przekładać wymagania biznesowe na konkretne działania po stronie szkoły zapewniające najwyższy poziom świadczonych usług edukacyjnych.

3. Personalizacja oferty i elastyczność

Każda firma ma swoje unikalne cele i oczekiwania względem kursów językowych, a opiekun klienta biznesowego musi umieć dostosować propozycje szkoleniowe w taki sposób, aby odpowiadała ona na potrzeby edukacyjne Klienta. Często wymaga to tworzenia kompletnie spersonalizowanych szkoleń, które mogą obejmować na przykład specyficzne aspekty komunikacyjne, dedykowane materiały, czy dostosowanie metodyki nauczania. Elastyczność w dostosowaniu harmonogramów, formatów zajęć (stacjonarne, online, hybrydowe) jest tu również kluczowa.

4. Budowanie długoterminowych relacji

Długoterminowa współpraca jest kluczem do sukcesu zarówno dla szkoły językowej, jak i dla klienta biznesowego. Zapewnia ona stabilność i ciągłość szkoleń, na czym zyskuje zarówno Klient, jak i szkoła językowa. Opiekun klienta biznesowego odgrywa kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu tych relacji poprzez regularne komunikowanie się z klientem, rozumienie jego zmieniających się potrzeb i dostosowywanie oferty do tych zmian. Silne relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu pozwalają na tworzenie lepszych strategii nauczania, aktualizowanie oferty programowej szkoły i wspierają ciągły rozwój językowy pracowników.

Dwoje opiekunów doradzających klientowi i opis, dlaczego są kluczowi

Etapy współpracy opiekuna klienta w trakcie trwania szkolenia językowego.

Etap I – wdrożenie szkolenia językowego w firmie klienta

Rola opiekuna klientów biznesowych podczas wdrożenia szkoleń językowych w firmie klienta jest niezmiernie ważna i wielowymiarowa, ponieważ na tym etapie pełni on funkcję kluczowego koordynatora i doradcy. Ten etap zakłada szereg działań, które mają na celu sprawną organizację i rozpoczęcie kursów językowych, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy.

Na początku, opiekun potwierdza zasady organizacji szkolenia, przypominając o zapisach umownych i ogólnych zasadach współpracy. Dotyczy to warunków odwoływania i odrabiania zajęć, procedur zapisów na zajęcia, a także zasad dotyczących sporządzania raportów i przeprowadzania podsumować kolejnych etapów nauki. Te działania mają na celu zapewnienie, że zarówno firma klienta, jak i szkoła językowa mają jasno określone oczekiwania i znają proces organizacji i przebiegu szkolenia, w związku z czym Klient wie na każdym etapie czego może oczekiwać.

Następnie, opiekun przeprowadza zapisy na kursy, co wymaga bliskiej współpracy z koordynatorem po stronie klienta. Proces ten musi być przemyślany i zorganizowany w taki sposób, aby każdy pracownik był przypisany do odpowiedniej grupy językowej, co prowadzi do kolejnego kroku – testowania poziomu znajomości języka pracowników. Testy poziomujące są kluczowe, aby dokonać podziału na grupy oraz dostosować materiał dydaktyczny i tempo nauczania do umiejętności uczestników, co zapewnia maksymalną efektywność szkolenia.

Po zakończeniu testowania, opiekun zajmuje się podziałem pracowników na grupy językowe. Grupowanie odbywa się na podstawie wyników testów oraz preferencji i celów szkoleniowych firmy, co umożliwia bardziej celowane i efektywne nauczanie.

Kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie lub potwierdzenie grafików lekcji dla poszczególnych grup. Grafiki muszą być ustalane w ścisłej współpracy z koordynatorem po stronie klienta, biorąc pod uwagę dostępność uczestników oraz optymalne wykorzystanie czasu. Harmonogramy są kluczowe dla logistyki kursów i muszą być dostosowane tak, aby minimalizować zakłócenia w normalnych działaniach biznesowych.

Ostatnim etapem jest informowanie o dacie rozpoczęcia zajęć. Opiekun klientów biznesowych informuje kursantów o zbliżających się zajęciach, dostarczając szczegółowe informacje o planowanym szkoleniu, miejscu, czasie oraz wszelkich ustaleniach związanych z kursem. Komunikacja ta ma kluczowe znaczenie w celu zapewnienia, że wszyscy uczestnicy są odpowiednio poinformowani i przygotowani do zajęć.

Etapy wsparcie przez opiekuna biznesowego w organizacji szkolenia językowego

Etap II – przebieg i monitoring szkolenia

Rola opiekuna klienta biznesowego w przebiegu szkolenia językowego, to kontynuacja wsparcia i koordynacji z pierwszego etapu, teraz jednak z jeszcze większym naciskiem na monitoring, dostosowania się do proponowanych zmian i stałą komunikację z klientem. Na tym etapie opiekun pełni rolę aktywnego mediatora i organizatora, dbając o płynność i efektywność szkolenia.

Pierwszym zadaniem opiekuna po uruchomieniu szkolenia jest przyznanie koordynatorowi po stronie klienta dostępu do dziennika internetowego. Jest to platforma, która umożliwia śledzenie postępów, frekwencji oraz tematyki realizowanych zajęć. Dzięki temu koordynator ma stały wgląd w rozwój swoich pracowników oraz efektywność szkolenia.

Opiekun zajmuje się również dokonywaniem zmian w grupach, na przykład zmian osobowych lub zmian w grafiku, które są zgłaszane przez koordynatora. Elastyczność w dostosowywaniu grup i harmonogramów jest kluczowa, aby szkolenie było jak najbardziej efektywne i aby odpowiadało na bieżące potrzeby firmy.

Monitorowanie pracy lektorów oraz zbieranie i analizowanie feedbacku od kursantów to kolejne kluczowe zadania opiekuna. W oparciu o otrzymane opinie opiekun może organizować coachingi dla lektorów, mające na celu poprawę jakości prowadzonych zajęć. Dzięki temu procesowi, szkolenie jest ciągle udoskonalane, a lektorzy dostosowują metody nauczania do potrzeb uczestników.

Opiekun klienta biznesowego odpowiada także za wysyłanie miesięcznych rozliczeń z przeprowadzonych zajęć. Transparentność finansowa jest ważna dla utrzymania zaufania i jasności współpracy.

Tworzenie lub zamykanie grup na prośbę klienta to kolejny aspekt elastyczności szkolenia, którym opiekun musi zarządzać. Pozwala to na optymalizację procesu nauczania i dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb firmy w zakresie ruchów kadrowych.

Reagowanie na bieżące potrzeby klienta, takie jak organizacja dodatkowych webinarów, wykonanie tłumaczeń czy zorganizowanie audytu językowego, wymaga od opiekuna gotowości do szybkiego działania i koordynacji dodatkowych usług, co zwiększa wartość oferowanego szkolenia.

Wsparcie koordynatorów w niejasnych sytuacjach oraz szybkie reagowanie na pytania od klienta to również aspekty komunikacyjne po stronie opiekuna. Musi on być dostępny i kompetentny, aby zapewnić, że wszystkie zapytania i wątpliwości są rozwiązywane sprawnie i profesjonalnie.

Organizowanie cyklicznych spotkań mających na celu krótkie podsumowania bieżących spraw dotyczących przebiegu szkolenia to również ważna część jego obowiązków. Te spotkania są przestrzenią do omówienia postępów, problemów i planowania przyszłych kroków w szkoleniu.

Etap III – zakończenie semestru

W trakcie zakończenia semestru nauki, rola opiekuna klienta biznesowego staje się kluczowa w podsumowaniu postępów i planowaniu przyszłych działań. Jego zadania skupiają się na skompletowaniu i uporządkowaniu wszystkich danych dotyczących przebiegu szkolenia, co ma kluczowe znaczenie dla oceny efektywności kursu oraz planowania dalszego rozwoju językowego pracowników.

Opiekun klienta biznesowego rozpoczyna proces od zbierania danych i informacji, które obejmują wyniki osiągnięte przez uczestników, frekwencję, a także szczegółowe informacje na temat realizowanej tematyki i postępów w poszczególnych umiejętnościach językowych. Analizuje także feedback otrzymany od uczestników oraz lektorów, który jest niezwykle cenny dla zrozumienia mocnych stron kursu oraz obszarów wymagających poprawy.

Na podstawie zebranych danych opiekun przygotowuje szczegółowe raporty. Te raporty są opracowywane w taki sposób, aby jasno przedstawiały wyniki i osiągnięcia, jak również podkreślały kluczowe wnioski dotyczące efektywności metodyki nauczania i zaangażowania uczestników. Raporty te są nie tylko dokumentacją postępów, ale także podstawą do przyszłych decyzji edukacyjnych.

Po przygotowaniu raportów, opiekun organizuje spotkania z koordynatorami po stronie klienta. Podczas tych spotkań, które odbywają się po zakończeniu semestru, prezentowane są wyniki szkolenia. W trakcie spotkań omawiane są wszystkie kluczowe aspekty raportów, co pozwala na wspólną analizę i dyskusję nad uzyskanymi rezultatami. Dzięki temu zarówno szkoła językowa, jak i firma klienta mogą dokładnie zrozumieć, jakie cele zostały osiągnięte, a co wymaga dalszej pracy lub zmiany w podejściu.

Na podstawie wniosków wyciągniętych podczas tych spotkań, opiekun klienta biznesowego wraz z koordynatorami planuje kolejny semestr szkolenia. Planowanie to uwzględnia zarówno kontynuację dotychczasowych metod, jak i wprowadzenie nowych rozwiązań, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby uczestników i cele edukacyjne firmy. Może to obejmować zmiany w programie nauczania, modyfikację materiałów dydaktycznych, a także dostosowanie formatów zajęć, aby lepiej wspierać uczestników w osiąganiu ich celów językowych.

Darmowa checklista wspierająca organizację szkoleń językowych w firmie

Rola opiekuna klienta biznesowego w organizacji i przebiegu szkoleń językowych jest niezmiernie ważna. Jako osoba, która nie tylko reaguje na bieżące potrzeby, ale również aktywnie wspiera każdy etap szkolenia od wdrożenia po jego zakończenie, opiekun zapewnia, że proces edukacyjny jest skuteczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Właśnie te aspekty sprawiają, że opiekun klienta biznesowego jest kluczowym łącznikiem między firmą a szkołą językową, a jego praca przekłada się na sukces edukacyjny i biznesowy.

Podobnie kluczowe dla efektywnego zarządzania szkoleniami w firmie jest posiadanie odpowiednich narzędzi i zasobów, które pomogą zrozumieć i optymalizować ten proces. Nasza specjalnie przygotowana checklista jest właśnie jednym z tych narzędzi. Przygotowana z myślą o potrzebach menedżerów HR i koordynatorów szkoleń, pozwala na dokładną analizę obecnych praktyk, identyfikację obszarów do poprawy oraz planowanie przyszłych działań edukacyjnych.

Dzięki tej checkliście, każdy menedżer lub koordynator może efektywnie ocenić, czy obecnie realizowane szkolenia spełniają oczekiwania, a także zidentyfikować kluczowe elementy, które wymagają zmian lub modyfikacji. Umożliwia to nie tylko optymalizację kosztów, ale również zwiększenie satysfakcji z procesu nauki oraz jego efektywności.

Zalecamy pobranie i wykorzystanie checklisty do przeglądu i planowania szkoleń językowych w Twojej organizacji.

Nie pozwól, aby organizacja szkoleń językowych była dla Ciebie długim i chaotycznym procesem.

Nie pozwól, aby organizacja szkoleń językowych była dla Ciebie długim, chaotycznym i skomplikowanym procesem.

Pobierz checklistę i odbierz PREZENT.

Pobierz checklistę i odbierz PREZENT.

Nasz darmowy bonus ułatwi proces organizacji szkoleń językowych w Twojej organizacji.

Zacznij ten rok od mocnego językowego akcentu i przekształć wyzwania w możliwości!

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...